Актуално

На фокус

Преподавателят в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” доц. д-р Златимир Орсов: Няма правни пречки проектът „Антеа резидънс“ да бъде реализиран

Преподавателят в Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски” доц. д-р Златимир Орсов: Няма правни пречки проектът „Антеа резидънс“ да бъде реализиран

29.09.2021

Втори фронт

3129


Всички аргументи доказват, че няма нужда от Оценка за въздействието върху околната среда

Koй е доц. д-р Орсов

За това, че доц. д-р Орсов познава добре юридическите правила, става ясно и от биографията му.

От 1998 г. е адвокат в Сливенската адвокатска колегия.

Преподавал е учебните дисциплини вещно право, облигационно право, търговско право и семейно и наследствено право на семинарни занятия със студентите по право в Юридически факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. Чел е лекционни курсове по Кооперативно право в периода от 2003 г. до 2009 г. в същия факултет и по Аграрно право в Тракийски университет - Стара Загора, в периода от 1994 г. до 1996 г.

Понастоящем чете лекции по Вещно право и по Поземлено право в Юридическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”. Научните му интереси са в областите на вещното право, облигационното право, търговското право, конституционното право и административното право.

Орсов е бил и депутат в два парламента - 36-то и 37-то Народно събрание в периода 1991 - 1997 г. Член е на Комисията за опрощаване на несъбираеми държавни вземания при Президента на Република България (2002-2012) и член на Експертната работна група по правно-политически анализ към политическия кабинет на Министър-председателя на Република България (2007-2009). От 1997 г. е главен секретар на Националната юридическа фондация и Председател на Търговския арбитражен съд при нея, както и арбитър в Борсовия арбитраж при Софийската стокова борса.

Няма никакви юридически пречки пред реализацията на проекта “Антеа резидънс” край Алепу. Това е категоричен преподавателят по гражданско и семейно право в Юридическия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски” доц. д-р Златимир Орсов.

След дни предстои Бургас­кият административен съд да се произнесе по казуса относно бъдещето на проекта. Според юриста има достатъчно аргументи, че няма нужда от Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

“Прокурорът при Бургаската окръжна прокуратура умишлено или поради незнание, не употребява правните понятия според точния им смисъл - не прави разлика между “ерозия” и “свлачище”, твърди доц. д-р Златимир Орсов. Разликата между двете понятия е изключително важна. Именно те са част от едно от посочените основания, с които прокурорът настоява да се обяви за нищожно решението на РИОСВ-Бургас за съгласуване на инвестиционното предложение за проекта.

“Твърдението на прокурора по делото, че укрепването на съществуващото свлачище се явява “крайбрежна дейност за борба с ерозията” е напълно необосновано и може да се квалифицира или като некомпетентност, или като прокурорски произвол”, смята доц. д-р Орсов. Според него от РИОСВ - Бургас правилно са преценили, че за проекта не се изисква ОВОС, тъй като в случая става дума за укрепване на свлачище, а не за крайбрежна дейност за борба с ерозията или за съоръжение за изменение на бреговата линия на Черно море, каквито са диги, вълноломи и други защитни морски съоръжения. За подобни съоръжения и при случаи на ерозия би се изисквала подобна Оценка за въздействие върху околната среда, обяснява юристът.

“Ерозията е процес на отделяне на почвени частици (рушене на земната повърхност) и пренасянето на тези частици чрез вятър, дъждовни и поливни води при протичане на естествени процеси и/или под въздействието на хората. Свлачището е територия с естествени или изкуствени склонове и откоси, които се движат или могат да се въведат в неустойчиво състояние под влияние на естествени процеси и/или под въздействието на хората. Тук има свлачище, а не ерозия.”, обясни разликата Орсов.

Ясно е че строежът не граничи с бреговата линия, тъй като между него и мястото, на което се срещат сушата и морето, има още два имота. “Логически и технически невъзможно е тези части от строежа, намиращи се на 30 метра от морския бряг, да изменят линията на този бряг или да ограничат, или да премахнат отмиването му от морската вода”, казва той. Така че всички аргументи доказват, че няма нужда от ОВОС, категоричен е Орсов.

Според експерта по гражданско и семейно право няма спор, че имотът е част от охранителна зона “А” на черноморското крайбрежие, но оспорваното решение на РИОСВ-Бургас не нарушава разпоредбите на закона. Законът за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) разрешава в тази зона да се изграждат геозащитни съоръжения и други обекти на техническата инфраструктура, тоест и на съоръжения за укрепване на свлачища, както и на вили и хотели, при спазване на изискванията за плътност на застрояване. От прокуратурата не твърдят, че инвестиционното предложение нарушава градоустройствените показатели за застрояване, посочва доц. д-р Орсов.

Преподавателят в Алма Матер оборва и други от твърденията на прокурора по делото. Според юриста, прокурорът по делото вади напълно неправилни правни изводи и от безспорните обстоятелства по отношение на това кой е подписал решението за съгласуване на инвестиционното предложение. Компетентен да издаде оспорваното решение е директорът на РИОСВ - Бургас - Тонка Атанасова. Към датата на издаването му - 29.12.2017 обаче тя е в законно разрешен платен отпуск и е оправомощила директора на Дирекция “Контрол и превантивна дейност” на РИОСВ - Бургас Таня Манолова, в случай на нейно отсъствие по обективни причини да изпълнява правомощията є в пълен обем. Тоест оправомощаването на Манолова би трябвало да се квалифицира като заместване, а не като делегиране на компетентност, както неправилно тълкува закона прокурорът. В случая, заместничката е била оправомощена и е имала законното право да подпише решението за инвестиционното предложение, и няма основание действието ѝ да се смята за незаконно, убеден е доц. д-р Орсов.

Обективният анализ показва, че решението на РИОСВ - Бургас от 2017-та за съгласуване на инвестиционното предложение за проекта не е нищожно, категоричен е юристът от Софийския университет. Доц. д-р Златимир Орсов смята, че Бургаският административен съд трябва да отхвърли протеста на прокуратурата и че няма пречка проектът “Антеа резидънс” да бъде реализиран.

  Източник: “ТРУД”

Свързани статии

ICDSoft хостинг компания