Актуално

На фокус

Предстои официално откриване на сградата със социални жилища в кв. "Тева" - Перник

Предстои официално откриване на сградата със социални жилища в кв.

10.01.2022

Втори Фронт

258


Кметът на Община Перник и екипът за управление на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „Изграждане
на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100 души“, (Договор за БФП №
BG16RFOP001-1.018-0003-С02 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014
-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие), имат
удоволствието да Ви поканят на Финална пресконференция по проекта и церемония „официално
откриване” на обект „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" - Общинска сграда с капацитет 100
души“.
Дата: 11.01.2022 г. /вторник/
Начало: 11.00 ч. – Пресконференция в Заседателната зала на Община Перник
13.00 ч. – Откриване на обект „Изграждане на социални жилища в кв. "Тева" -
Общинска сграда с капацитет 100 души“
Място: гр. Перник, кв. Тева, бл.21 и бл.20

Свързани статии