Актуално

На фокус

Хазната излезе с 885 млн. лв. излишък през август

Хазната излезе с 885 млн. лв. излишък през август

01.09.2021

Втори фронт

1698


Бюджетът на държавата е с излишък от 885 млн. лв. в края на август, съобщи финансовото министерство. Месец преди това превишението на приходите над разходите в хазната бе 705 млн. лв.

"През август продължи да се наблюдава положителното развитие от предходните месеци при основните данъци и осигурителни вноски, като данъчните приходи нарастват с около 18% (700 млн. лв.) спрямо същия месец на 2020 г.", посочват от финансовото министерство.

Общо всички постъпления в консолидирания бюджет (централния бюджет плюс бюджетите на общините) към края на август са в размер на 33.540 млрд. лв., като спрямо същия период на м. г. увеличението е с близо 4,7 млрд. лева.

За първите осем месеца на 2021 г. най-голям ръст се отчита при корпоративните данъци (с около 26%) и при данъка върху дивидентите (с над 55%), което се дължи и на проверките на НАП във фирмите за големи касови наличности. По-подробни данни за отделните приходни пера за първите осем месеца на годината ще бъдат публикувани в края на септември.

Разходите по консолидираната фискална програма към август 2021 г. се очаква да достигнат 32.655 млрд. лв., което е 62,2 % от годишния разчет. Те също нарастват съществено спрямо същия период на 2020 г., когато са били в размер на 27.203 млрд. лв. Значителният 20%-ен ръст тази година се обяснява по-ниската база през първото полугодие на 2020 г., когато са направени значително по-малки разходи за борба с пандемията от COVID-19.

Друга причина за увеличените разходи са по-големите харчове за пенсии, за издръжка на администрацията, както за помощи за пострадалите от коронакризата бизнеси и граждани. Например близо 845 млн. лв. са разходвани за добавки в размер на 50 лева към пенсиите на всички пенсионери за месеците от януари до август. Наред с това бе увеличен размерът на минималната и максималната пенсия от началото на годината. 

Бюджетът за тази година е разчетен с дефицит от 4.9 млрд. лв. Ако бъде гласувана актуализацията, предложена от служебния кабинет, този дефицит ще бъде намален с 200 млн. лв. При всички положения от септември ще започнат големите харчове по овладяването на новата ковид-вълна и подпомагането на засегнатите работни места и фирми. Очакваният бежански натиск и множеството предложения на партиите в парламента за редица допълнителни разходи също ще разширят дупката в хазната. Служебният кабинет планира емитиране на дълг от 200 млн. лв. в началото на септември, с което заетите от държавата средства през тази година ще достигнат 1 млрд. лв. Законът за държавния бюджет позволява тази година да бъде теглен нов дълг от 4.5 млрд. лв.

Постъпленията от ДДС 

Постъпленият от най-големия приходоизточник в бюджета - ДДС, са с над 18% повече от миналата година. Това показват по-подробните данни към юли, които публикува финансовото министерство. За периода януари-юли 2021 г. в хазната от ДДС са постъпили 7.175 млрд. лв. Съпоставени с края на юли 2020 г., увеличението е с 1.126 млрд. лв.

Според икономисти по-големите постъпления от този данък се дължат в голяма степен на инфлацията и в по-малка - на нараснало потребление.

Една от промените, които оказват влияние върху приходите от ДДС през 2021 г. е излизането на Великобритания от Европейския съюз, посочва финансовото министерство. В резултат на Брекзит се очаква постъпленията от ДДС от внос да се увеличат за сметка на приходите от т.нар. вътрешно-общностни доставки. В допълнение към това събираемостта от ДДС се подобрява и в резултат на приетите в началото на 2021 г. законодателни промени в режимите за облагане на трансгранична електронна търговия.

Приходите от ДДС от внос към юли са 2.442 млрд. лв., което е с 437,6 млн. лв. повече (21,8 %) в сравнение със същия период на 2020 г.

От сделки в страната постъпленията от ДДС към юли 2021 г. възлизат на 4.732 млрд. лв. и нарастват с 688,6 млн. лв. (17,0 %) спрямо същия период на 2020 г. 

От акцизи към края на юли в хазната са влезли 3.117 млрд. лв. Това е с около 100 млн. лв. повече от същия период на миналата година. 

   Източник: СЕГА

Свързани статии