Актуално

На фокус

БАН призова всички здрави българи над 16 години да се ваксинират

БАН призова всички здрави българи над 16 години да се ваксинират

22.12.2020

Offnews

7341


Българска академия на науките (БАН) излезе със становище, в което призова всички българи без тежки хронични заболявания и на над 16-18-годишна възраст да се ваксинират.

Според учените РНК ваксините като тези на Pfizer и BioNTech и Moderna представляват най-съвременните правени досега.

"При тяхното проучване не е установено, че тази иРНК уврежда човешкия геном или че взаимодейства с ДНК. Освен това тя много бързо се разгражда и не циркулира в организма", посочват от БАН.

Ето и текста на цялото становище на БАН относно предстоящата ваксинационна кампания срещу COVID-19:

В състава на Българска академия на науките (БАН) влизат десетки от най-изтъкнатите български лекари-клиницисти, биолози, имунолози, вирусолози, генетици, математици и други разнородни специалисти, които са ангажирани с проблемите на обхваналата света пандемия, предизвикана от новия коронавирус. Със своята изследователска работа и активно участие в различните медийни презентации, където споделят най-съвременните и обективни данни относно пандемията, те допринасят много за правилната информираност на обществото и за научно-обоснованите насоки на борбата с коронавируса. Като имаме предвид всичко това, смятаме, че е наложително да изкажем нашето мнение относно предстоящата ваксинационна кампания срещу коронавирусната инфекция, в резултат на анализа на съществуващите досега данни от световната литература и текуща практика.

Без да се спираме върху много сложните медицински и икономически въпроси свързани с нарастването на пандемията и усилията за нейното овладяване у нас и по света, бихме искали да представим информация накратко, специално по въпросите свързани с наличните ваксини, тяхното значение и начина, по който се организира у нас имунизационната програма. Вярваме, че това ще помогне за правилното разбиране на големия смисъл на имунизацията и ще допринесе за успокояване на тревожността в обществото от циркулиращата фалшива, ненаучна или противоречива информация.

При липса на специфично и ефективно лекарство срещу коронавирусната инфекция, с каквото съвременната медицина не разполага, освен стриктното спазване на противоепидемичните мерки, единствената възможност е ваксината. Това е доказано с огромния, многогодишен опит, който човечеството е натрупало в борбата с инфекциозните заболявания. Една ваксина, която е безвредна и има ефективност поне 50 - 60 % (т.е. създава имунитет в такъв процент от имунизираните) ще изиграе огромна роля за ограничаване на инфекцията. За съжаление данните, които имаме досега, показват, че колективен имунитет по отношение на коронавируса се създава много бавно и практически ще бъде трудно да се постигне по естествен път (което е свързано и с големи етични и морални предизвикателства), затова ваксините ще помогнат много в неговото изграждане.


До момента в света се разработват над 220 ваксини против коронавируса, от които 56 са в клинични проучвания, а повече от 10 се намират в трета (най-важната) фаза на клинично проучване, която изисква, съобразно световно приетите правила, да бъдат приложени на 30 000 – 40 000 хиляди души, за да бъде обективно оценена тяхната безвредност и ефективност. Трябва добре да се знае, че в нормални условия една ваксина се разработва за 3-5 и повече години. Но ситуацията, в която се намира целия свят – една много тежка и бързо разпространяваща се инфекция, която взима стотици хиляди жертви и е колосален здравен, социален и икономически проблем, дава основание на СЗО, на всички международни и национални регулаторни органи, държавни институции, да разрешат ускорено внедряване на ваксините, при спазване на всички изисквания за добре доказана безвредност. В това отношение не се прави никакъв компромис и ваксините трябва да отговарят на добре установените високи световни стандарти, а очакваните ползи от използването им да надвишат многократно предвидимите възможни рискове. Що се касае до ефективността на ваксините и характера на имунитета, който създават и неговата продължителност, ще може да дадем задоволителен отговор не по-рано от една година от началото на приложението им, когато ще имаме достатъчно убедителни научни данни, в резултат на проследяването на стотици хиляди имунизирани. По същество това представлява т.н. четвърта или „пост-маркетингова” фаза на клиничното проучване.

Съвсем схематично ще представим основните подходи за разработване на анти-ковид-19 вирусните ваксини:

• РНК-ови ваксини. На предварително подготвена (синтетична) платформа иРНК, която е натоварена с генетичен материал от корона вируса, включена в липозоми (за по-голяма стабилност и антигенност), се стимулира в човешкия организъм синтез на вирусния антиген, който впоследствие предизвиква синтез на защитни противо- вирусни антитела и клетъчен имунитет. На този най-съвременен принцип са създадени ваксините на фирмите Pfizer и BioNTech и Moderna. При тяхното проучване не е установено, че тази иРНК уврежда човешкия геном или че взаимодейства с ДНК. Освен това тя много бързо се разгражда и не циркулира в организма.

• Векторни ваксини. Използване на безвреден за човека аденовирус (или други вируси), който е натоварен с генетичен материал от SARS-Cov-2 и е използван като вектор при имунизацията. По този начин са разработени ваксините на Astra Zeneka, Janssen-Cilag, руските ваксини Спутник и Vector и други.

• Протеинни ваксини. Използват се белтъчни съставки от спайковете ("шиповете" на вируса), от неговата обвивка или тяло (нуклеокапсид), които са с доказана антигенна (имуностимулираща) активност (Sanofi-GSK).

• Адювантни ваксини. Използване на отслабен (атенюиран) вирус SARS-Cov-2 за имунизация. Много често в комбинация с т.н. адювант (усилвател) на имунния отговор. Така са създадени някои китайски и кубински ваксини.
Всички тези ваксини се прилагат двукратно през интервал от 21 - 28 дни. От данните, представени от различните производители, в резултат на клиничното проучване, те не предизвикват сериозни странични реакции и стимулират в достатъчна степен хуморалния (антитяловия) и клетъчния имунитет.

В Европейския съюз (ЕС) до сега (18 декември 2020 г.) са представени 5 ваксини за регистриране от Европейската медицинска агенция (ЕМА): на Pfizer/BioNtech, Moderna, Astra Zeneka, Janssen-Cilag и Sanofi-GSK, готови да бъдат представени са още няколко. Окончателното решение за тяхното одобрение, както стана ясно, ще бъде взето на 21 декември 2020 г., след което ще бъде възможно тяхното приложение в ЕС. Ваксината на Pfizer/BioNtech беше одобрена преди няколко дни от Британските регулационни органи и разрешена за употреба във Великобритания. От 1-2 месеца се провежда имунизация с руската ваксина Спутник V на определени контингенти в Руската федерация, а същото се случва и в Китай, където се извършва имунизация с две различни китайски ваксини, одобрени от регулаторните органи съответно на Русия и Китай. От няколко дни се провежда имунизация с ваксината на фирмата Moderna в САЩ, одобрена от FDA.

България, съобразно общия план за действие на ЕС против COVID-19 пандемията, ще внесе до няколко дни първо ваксината на Pfizer/BioNtech и ще започне нейното прилагане след очакваното одобрение от ЕМА. Ваксината ще бъде безплатна и на доброволен принцип. За целта се започна много активна организация по решаване на важни логистични проблеми, свързани с приложението на ваксината: осигуряване на нейното правилно съхранение и транспорт, тъй като това изисква строго спазване на хладилна температура от -70 оС до -80оС; създаване на подходяща организация за имунизацията; определяне на местата за нейното извършване и лицата, които ще са натоварени с това; най-важното – определяне на контингентите, подлежащи на имунизиране и начините за тяхното информиране и привличане; провеждане на широка разяснителна кампания за голямото значение на ваксините както за всеки един индивид, така и за общественото здраве с оглед стимулиране на колективния имунитет и ограничаване разпространението на инфекцията. Във връзка с това Министерство на здравеопазването създаде подробен план за работа, осъществяването на който започна. Всичко това е предстоящо и ще се развива много динамично, с оглед много бързо променящата се ситуация с корона-вирусната пандемия у нас и по света, а ще зависи и от одобрението на другите ваксини и техния внос. Това ще постави вероятно нови изисквания в хода на имунизацията и начините на провеждането й.

В заключение си позволяваме да кажем, че е препоръчително всички здрави хора, без придружаващи тежки хронични заболявания, без клинични прояви в момента и над 16 - 18 годишна възраст да се имунизират. Задължително е преди това да се консултират с личния си лекар, с който да обсъдят този въпрос, като се вземат предвид всички показания и противопоказания за поставянето на ваксината, описани подробно в т.н. "кратка характеристика", или нейния "паспорт". Това предполага бързото организиране на широка мас-медийна и институционална кампания, за да могат лекари и граждани да бъдат много добре информирани и убедени в своето решение от голям личен и обществен интерес.

Становището е подготвено от екип в състав: академик Богдан Петрунов, проф. Радостина Александрова – Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей на БАН, проф. Пенка Петрова - директор на Института по микробиология на БАН, проф. Ива Угринова - директор на Института по молекулярна биология на БАН

Източник: offnews

Свързани статии